Σπίτι / Πλάνος & Οι τιμές για Εικαστικών Καλλιτεχνών